nhờ bạn thân ở lại phòng bắt chuột rồi chịch luôn bạn